Frederiksværk Skakklub-logo
Frederiksværk Skakklub

Vedtægter for Frederiksværk Skakklub.
Stiftet den 26. februar 1920
 
 
§ l. Klubbens navn og hjemsted.
 Klubbens navn er Frederiksværk Skakklub. Klubbens hjemsted er Halsnæs Kommune.
 
§ 2. Klubbens formål.
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
 
§ 3. Medlemskab af organisationer.
Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. Klubben er endvidere en afdeling af Firmaidræt Frederiksværk og vil være undergivet denne forenings love og bestemmelser. Formand for Frederiksværk Skakklub er medlem af Firmaidræt Frederiksværks bestyrelse.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer.
Alle kan optages som medlem af Frederiksværk Skakklub. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af Firmaidræt Frederiksværks bestyrelse og meddeles ved Firmaidræt Frederiksværks ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned. Medlemskontingent opkræves af- og betales direkte til Firmaidræt Frederiksværk. Medlemsskab fornyes automatisk for et nyt år (1. juli - 30. juni), medmindre skriftlig udmeldelse har fundet sted inden 1. juli.
 
§ 5. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Medlemmer indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klublokalet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle medlemmer har taleret. Medlemmer over 15 år har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbare er medlemmer over 15 år. Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved udelukkelse af medlemmer samt vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. Ved alle afstemninger bruges håndsoprækning med mindre et medlem eller dirigenten fordrer skriftlig afstemning. Generalforsamlingens valg og øvrige beslutninger føres til referat.
 
§ 6. Generalforsamlingens dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.
  1. Valgt af dirigent.
  2. Bestyrelsen beretning.
  3. Behandling af evt. indkomne forslag
  4. Valg af formand (ulige år)
  5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)
  8. Eventuelt.  
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen og samtidig opgiver forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at kravet er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.
 
§ 8. Bestyrelsen.
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse skal ske med minimum 1 uges varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt formand eller næstformand , er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen vil formandens stemme være afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg, eventuelt bistået af enkeltpersoner, til at varetage særlige opgaver. Sekræteren skal drage omsorg for, at de ved generalforsamlingen og bestyrelslesmøder foretagne valg  og vedtagne beslutninger føres til referat.
 
§ 9. Tegningsret.
Klubben tegnes af formanden. Ved formandens fravær af næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
 
§ 10. Vedtægtsændringer.
Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Forslag om ændring skal være anført i indkaldelsen.
 
§ 11. Klubbens opløsning.
Klubbens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling og med mindst ¾ flertal af de afgivne stemmer. Ved klubbens ophør tilfalder dens eventuelle formue klubbens medlemmer. Klubbens materialel anvendes til fremme af skakken i Norddsjælland efter bestyrelsens bestemmelser.
 
Tilrettet på ordinær generalforsamling den 24. april 2013.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!